telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Anunț

Vineri, 23 Octombrie 2015

In conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare, Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Barsan" Dezna organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

 • 1 post de asistent medical generalist debutant , cu studii postliceale , pe durată nedeterminată;
  Cerinte si conditii de participare :
  • diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă,
   sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797 / 1997,

 • 5 posturi de asistent medical balneofizioterapie, debutant, cu studii postliceale , pe durată nedeterminată;
  Cerinte si conditii de participare:
  • diplomă de scoală postliceală sanitară sau echivalentă, sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,

 • 1 post de referent de specialitate gradul I, cu studii superioare, pe durata nedeterminata
  • diplomă de licentă,
  • 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

 • 1 post de economist debutant, cu studii superioare, pe durata nedeterminata
  • diploma de licenta

Conditii generale pentru participarea la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 2. cunoaştera limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul consta in 3 etape succesive si anume :

 • selectie dosare de inscriere
 • proba scrisa si proba practica
 • interviu .

Probele se sustin in limba romana.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de  personalul unitatii din  cadrul Compartimentului Resurse Umane de la sediul spitalului, loc. Dezna, str. Sperantei nr. 5,  telefon 0257 / 312.727.

Cei interesati vor depune la Compartimentul Resurse Umane al unitatii dosarul de concurscare va contine urmatoarele acte :

 • cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului institutiei publice organizatoare,
 • copie xerox a actului de identitate,
 • copie xerox a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie, dacă este cazul,
 • copiile diplomelor / certificatelor de studii,
 • copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice postului ( Certificat de membru , polita de asigurare malpraxis,etc.)
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca  si vechimea in specialitate,
 • cazier judiciar,
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului , cu avizul unui medic psihiatru,
 • curriculum vitae,
 • chitanta care atesta achitarea  taxei de participare la concurs de 50,00 lei .

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insotite de documentele originale si se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretariatul comisiei de concurs. 

Concursul se desfăsoară conform urmatorului calendar:

1. Publicarea anuntului 23.10.2015
2. Termen preluare dosare 06.11.2015
orele 15:00
3. Afisare stare dosare 09.11.2015
orele 15:00
4. Termen contestatii dosare 10.11.2015
orele 15:00
5. Solutionare contestatii dosare 11.11.2015
orele 15:00
6. Proba scrisa 17.11.2015
orele 10:00
7. Afisarea rezultatelor la proba scrisa 18.11.2015
orele 15:00
8. Termen contestatii la proba scrisa 19.11.2015
orele 15:00
9. Solutionarea contestatiilor la proba scrisa 20.11.2015
orele 15:00
10. Sustinere proba practica / interviu 23.11.2015
orele 10:00
11. Afisare rezultate la proba practica/interviu 24.11.2015
orele 15:00
12. Termen contestatii la proba practica / interviu 25.11.2015
orele 15:00
13. Solutionarea contestatiilor la proba practica / interviu 26.11.2015
orele 15:00
14. Rezultate finale 27.11.2015
orele 15:00

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane al unitătii, Dezna, str. Sperantei nr. 5, telefon 0257 / 312.727 .

MANAGER
Ec. TRIPA LAURA COSMINA