telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Anunț

Vineri, 28 Octombrie 2016

In conformitate cu prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare , Spitalul de Recuperare Neuromotorie „dr. Corneliu Barsan” Dezna organizează

CONCURS

pentru ocuparea posturilor vacante după cum urmează:

 1. la Sectia Recuperare Neuromotorie Adulti:

  4 posturi de asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată;

  Cerințe si condiții de participare:

  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797 / 1997,
  • concurs pentru ocuparea postului

  2 posturi îngrijitori de curăţenie , cu studii generale, pe durată nedeterminată

  Cerințe si condiții de participare:

  • diploma de absolvire a scolii generale,
  • concurs pentru ocuparea postului
 2. la Compartimentul Terapie Ocupationala si Ergoterapi:

   1 post de asistent medical balneofizioterapie, debutant, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată; 

   Cerințe si condiții de participare:

   • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau
   • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,
   • concurs pentru ocuparea postului .

 3. la Laboratorul de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie:

  3 posturi de asistent medical balneofizioterapie, debutant, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată; 

  Cerințe si condiții de participare:

  • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau
  • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797/1997,
  • concurs pentru ocuparea postului .

 4. la Compartimentul Resurse Umane :

  1 post de referent debutant, cu studii superioare, pe durata nedeterminata

  Cerințe si condiții de participare:

  • diplomă de absolvire a învatamantului superior în specialitate,
  • concurs pentru ocuparea postului ,

 5. la Compartimentul Personal de deservire :

  1 post de paznic, cu studii generale, pe durată nedeterminată,

  Cerințe si condiții de participare:

  • diploma de absolvire a scolii generale,
  • curs de calificare profesionala,
  • atestat pentru exercitarea profesiei conform Legii nr.333/2003, actualizata
  • concurs pentru ocuparea postului

 6. la Compartimentul Intreţinere şi Reparaţii:

  1 post spălătoreasă, studii generale, pe durată nedeterminată,

  Cerințe si condiții de participare:

  • diploma de absolvire a scolii generale,
  • concurs pentru ocuparea postului

 7. la Blocul alimentar :

  1 post muncitor III – bucătar, cu studii generale, pe durată nedeterminată

  Cerințe si condiții de participare:

  • nivel de calificare II ,
  • 3 ani vechime in meserie,
  • concurs pentru ocuparea postului .

Condiții generale pentru participarea la concurs :

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 2. cunoaştera limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Concursul consta in 3 etape succesive si anume :

 • selectie dosare de inscriere,
 • proba scrisa,
 • interviu .

Probele se sustin in limba romana .

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta .

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de  personalul unitatii din  cadrul Compartimentului Resurse Umane de la sediul spitalului, loc. Dezna, str. Sperantei nr. 5,  telefon 0257 / 312.617.

Cei interesati vor depune la Compartimentul Resurse Umane al unitatii dosarul de concurs care va contine urmatoarele acte:

 • cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare,
 • copie xerox a actului de identitate,
 • copie xerox a certificatului de nastere si a certificatului de casatorie, dacă este cazul ,
 • copiile diplomelor / certificatelor de studii ,
 • după caz , copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului ( Certificat de membru , polița de asigurare malpraxis, atestat, etc.) 
 • copia carnetului de muncă sau, dupa caz, adeverinta din care sa rezulte vechimea in munca  și vechimea in specialitate,
 • cazier judiciar,
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului , cu avizul unui medic psihiatru,
 • curriculum vitae ,
 • chitanta care atesta achitarea  taxei de participare la concurs de 50,00 lei .

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă insoțite de documentele originale si se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretariatul comisiei de concurs. 

Concursul se desfășoară conform urmatorului calendar :  

Nr  crt.

 

DATA

1.

PUBLICAREA ANUNTULUI

28.10.2016

2.

TERMEN LIMITA PRELUARE DOSARE

11.11.2016 orele 15,00

3.

SELECTIE DOSARE

14.11.2016 orele 11,00

4.

AFISARE REZULTATE SELECTARE DOSARE

15.11.2016 orele 15,00

5.

TERMEN CONTESTATII SELECTIE DOSARE

16.11.2016 orele 15,00

6.

SOLUTIONARE CONTESTATII SELECTIE DOSARE

17.11.2016 orele 15,00

7.

PROBA SCRISA

21.11.2016 orele 11,00

8.

AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISA

22.11.2016 orele 15,00

9.

TERMEN CONTESTATII LA PROBA SCRISA

23.11.2016 orele 15,00

10.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA PROBA SCRISA

24.11.2016 orele 15,00

11.

SUSTINEREA INTERVIULUI

25.11.2016 orele 11,00

12.

AFISARE REZULTATE INTERVIU

25.11.2016 orele 15,00 

13.

TERMEN CONTESTATII INTERVIU

28.11.2016 orele 15,00

14.

SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR LA INTERVIU

29.11.2016 orele 15,00

15.

REZULTATE FINALE

29.11.2016 orele 15,00


Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane aflat la sediul unității, in loc. Dezna, str. Sperantei nr. 5, telefon 0257 / 312.617 .

MANAGER
Ec. TRIPA LAURA COSMINA

Documente: