telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201

Anunt

Joi, 08 Decembrie 2016

În conformitate cu prevederile  HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările si completările ulterioare, Spitalul de Recuperare Neuromotorie „dr. Corneliu Bârsan” Dezna organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 1. la Secţia Recuperare Neuromotorie Adulţi :

  • 2 posturi de asistent medical generalist debutant, cu studii postliceale, pe durată nedeterminată;

   Cerințe şi condiții de participare conform OMS nr. 1470 / 2011:

   • diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă, sau
   • diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG.797 / 1997,
   • concurs pentru ocuparea postului,

  • 2 posturi îngrijitori de curăţenie, cu studii generale, pe durată nedeterminată

   Cerințe şi condiții de participare conform OMS nr. 1470 / 2011:

   • diplomă de absolvire a şcolii generale,
   • concurs pentru ocuparea postului

 2. la Compartimentul Recuperare Neuropsihomotorie Copii,

  • 1 post îngrijitor de curăţenie, cu studii generale.

   Cerințe şi condiții de participare conform OMS nr. 1470 / 2011:

   • diplomă de absolvire a şcolii generale,
   • concurs pentru ocuparea postului

Condiții generale pentru participarea la concurs :

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 
 2. cunoaştera limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în 3 etape succesive şi anume :

 1. selecţie dosare de înscriere,
 2. proba scrisă,
 3. interviu .

Probele se susţin în limba română.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de personalul unităţii din  cadrul Compartimentului Resurse Umane de la sediul spitalului, loc. Dezna, str. Speranţei nr. 5, jud. Arad,  telefon 0257 / 312.617.

Cei interesaţi vor depune la Compartimentul Resurse Umane al unităţii dosarul de concurs care va conţine urmatoarele acte: 

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare,
 • copie xerox a actului de identitate,
 • copie xerox a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie, dacă este cazul ,
 • copiile diplomelor / certificatelor de studii ,
 • după caz, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului ( Certificat de membru, aviz anual, polița de asigurare malpraxis, etc.) 
 • cazier judiciar,
 • adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate a candidatului , cu avizul unui medic psihiatru,
 • curriculum vitae,
 • chitanţa care atestă achitarea  taxei de participare la concurs de 50,00 lei .

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul  de către secretariatul comisiei de concurs. 

Concursul se desfășoară conform urmatorului calendar :  

Nr crt.

ETAPA

DATA

1.

PUBLICAREA ANUNŢULUI

08.12.2016

2.

TERMEN LIMITĂ PRELUARE DOSARE

22.12.2016 orele 15,00

3.

SELECŢIE DOSARE

23.12.2016 orele 11,00

4.

AFIŞARE REZULTATE SELECŢIE DOSARE

23.12.2016 orele 15,00

5.

TERMEN CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE

27.12.2016 orele 15,00

6.

SOLUŢIONARE CONTESTAŢII SELECŢIE DOSARE

28.12.2016 orele 15,00

7.

PROBA SCRISĂ

04.01.2017 orele 11,00

8.

AFIŞARE REZULTATE LA PROBA SCRISĂ

04.01.2017 orele 16,00

9.

TERMEN CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ

05.01.2017 orele 15,00

10.

SOLUŢIONARE CONTESTAŢII LA PROBA SCRISĂ

06.01.2017 orele 15,00

11.

SUSŢINEREA INTERVIULUI

09.01.2017 orele 11,00

12.

AFIŞARE REZULTATE INTERVIU

09.01.2017 orele 16,00 

13.

TERMEN CONTESTAŢII LA INTERVIU

10.01.2017 orele 15,00

14.

SOLUŢIONARE CONTESTAŢII LA INTERVIU

11.01.2017 orele 15,00

15.

REZULTATE FINALE

11.01.2017 orele 16,00


Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane aflat la sediul unității, în loc. Dezna, str. Sperantei nr. 5, jud. Arad, telefon 0257 / 312.617.