telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » ANUNȚ - Nr. 1321/16.06.2022

ANUNȚ - Nr. 1321/16.06.2022

Miercuri, 22 Iunie 2022

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionaleimediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna organizează:

CONCURS

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de execuție, de:
- 1 post - Asistent medical principal de igienă, Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de bacalaureat
 • diplomă școală postliceală în specialitatea igienă și sănătate publică
 • certificat de membru eliberat de organizația profesională
 • minimum 5 ani vechime in specialitate

Concursul constă în 3 etape succesive și se va organiza conform calendarului următor:

 1. Selecția dosarelor – Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs este 7 iulie 2022, ora 15.00.
 2. Proba scrisă în data de 14 iulie 2022, ora 10.00.
 3. Proba interviu în data de 19 iulie 2022, ora 10.00.

Probele se susțin în limba română.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precendentă.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs la Compartimentul Resurse Umane al unitășii care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae
 8. chitanță care atestă achitarea taxei de participare la concurs în cuantum de 100,00.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, telefon : 00757/081.044, între orele 08 -16.00.

MANAGER,
Ec. Tripa Cosmina Laura

 1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 22.06.2022
 2. TERMEN LIMITĂ PRELUARE DOSARE 07.07.2022, ora 15:00
 3. SELECȚIE DOSARE 08.07.2022, ora 11:00
 4. AFIȘARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE 08.07.2022, ora 15:00
 5. TERMEN CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE 11.07.2022, ora 15:00
 6. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.07.2022, ora 11:00
 7. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE 12.07.2022, ora 15:00
 8. PROBA SCRISĂ 14.07.2022, ora 10:00
 9. AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 14.07.2022, ora 15:00
 10. TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ 15.07.2022, ora 15:00
 11. SOLUȚIONARE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ 18.07.2022, ora 11:00
 12. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII 18.07.2022, ora 15:00
 13. SUSȚINEREA INTERVIULUI 19.07.2022, ora 10:00
 14. AFIȘARE REZULTATE INTERVIU 19.07.2022, ora 15:00
 15. TERMEN DEPUNERE CONTESTAȚII INTERVIU 20.07.2022, ora 15:00
 16. SOLUȚIONARE CONTESTAȚII INTERVIU 21.07.2022, ora 11:00
 17. AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU 21.07.2022, ora 15:00
 18. REZULTATE FINALE 21.07.2022, ora 16:00

BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE ASISTENT DE ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ

I. ORDIN nr. 914 din 26 iulie 2006 (actualizat) pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trenuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

II. ORDIN nr.1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatare si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia

III. ORDIN nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicalein unitatile sanitare

IV. ORDIN nr. 1226 din 3 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale

V. ORDIN nr. 1025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru initatile medicale

VI. ORDONANTA DE URGENTA nr.144 din 28 octombrie 2008 (actualizata*) privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

VII. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, moasei si al asistentului medical din Romania / 2009

VIII. ACLS, CPR SI PALS – Ghid clinic de buzunar, Shirley A. Jones, Editura Medicala Callisto, 2016 – RCP – Resuscitarea cardiopulmonara – pag. 37-58

Intocmit

Medic primar epidemiolog
Dr. Timis Lenuta

Documente: