telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Anunt Nr. 209 / 20.09.2023

Anunt Nr. 209 / 20.09.2023

Miercuri, 20 Septembrie 2023

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si Ordinul 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor prind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar  ,  Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna organizează:

CONCURS

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de execuție, de

 • 2 posturi Muncitor necalificat I,  Bloc alimentar, functie contractuala, norma intreaga, perioada nedeterminata

Cerințe si condiții de participare:

 • studii medii/generale
 • dobandirea unei experiente profesionale in baza activitatii reprezinta avantaj

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

   Concursul constă în 3 etape succesive și se va organiza conform calendarului următor:

 • Selecția dosarelor – Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs este  03.10.2023, ora 14.00.

 • Proba scrisă în data de 10  octombrie 2023, ora 10.00.

 • Proba interviu în data de 16 octombrie 2023, ora 10.00. 

Probele se susțin în limba română. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv, de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.

       Calendarul de concurs este estimativ și pot surveni modificări în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs. Modificarile vor fi  aduse la cunoștința candidaților în timp util.

       Sunt declaraţi admişi pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă și minimum 50 de puncte la proba interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și proba interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precendentă.

        Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente prevazute la art. 35 din HG 1336/2022:

a)formular de înscriere la concurs,conform modelului prevăzut la anexa nr.2,  din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun European;

j) chitanță care atestă achitarea taxei de participare la concurs în cuantum de 250,00.

k) aviz psihologic pentru angajare.

      Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

       Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, telefon : 0757/081.044, între orele 10.00 - 12.00 si pe site-ul institutiei  www.spitaluldezna.ro.

Concursul se desfășoară dupa urmatorul calendar:

Nr.

Crt.

EXPLICAȚII

DATA

1.

PUBLICAREA ANUNȚULUI

20.09.2023

2.

TERMEN LIMITĂ PRELUARE DOSARE

03.10.2023, ora 14:00

3.

SELECȚIE DOSARE

04.10.2023, ora  10:00

4.

AFIȘARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE

04.10.2023, ora 15:00

5.

TERMEN CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE

05.10.2023, ora 15:00

6. 

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE

06.10.2023, ora 11:00

7. 

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE

06.10.2023, ora 15:00

8.

PROBA SCRISĂ

10.10.2023, ora 10:00

9.

AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ

10.10.2023, ora 16:00

10.

TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ

11.10.2023, ora 15:00

11.

SOLUȚIONARE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ

12.10.2023, ora 11:00

12.

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII

12.10.2023, ora 15:00

13. 

SUSȚINEREA INTERVIULUI

16.10.2023, ora 10:00

14.

AFIȘARE REZULTATE INTERVIU

16.10.2023, ora 15:00

15.

TERMEN DEPUNERE CONTESTAȚII INTERVIU

17.10.2023, ora 15:00

16.

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII INTERVIU

18.10.2023, ora 11:00

17.

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

18.10.2023, ora 15:00

18. 

REZULTATE FINALE

18.10.2023, ora 16.00

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR  VACANTE  DE  MUNCITOR NECALIFICAT  I,  BLOC ALIMENTAR

BIBLIOGRAFIA

 1. Radu Nicolescu – Tehnologia restaurantelor, Editura INTER REBS București;

 2. H.G. nr. 924/2005 – privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

 3. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
  Anexa 3 – Atributiile persoanei expuse accidental la produse biologice,
  Anexa 4.-Masuri minime obligatorii pentru limitatrea si transmiterea infectiilor associate asistentei medicale

 4. ORDIN Nr. 1761din 3 septembrie 2021 cu modificarile si completarile ulterioare – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,  evaluarea  eficacitatii  procedurilor  de curăţenie şi dezinfecţie,efectuate in cadrul acestora, procedurile  recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, precum  si metodele de evaluare  a derulării  procesului de sterilizare  si controlul eficientei acestuia – capitolul II, III

 5. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităti medicale (Anexa 1: capitolele II, V, VI articolul 13,14, capitolul XI) 

 

TEMATICA 

 1. Pregătirea serviciilor : activitatea de curățenie și întreținere; 

 2. Servirea clienților :  comportamentul și gestica profesională; reguli și tehnici privind efectuarea serviciilor;

 3. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare: Igiena personalului; Prevederi aplicabile produselor alimentare; Deșeuri alimentare; Cerințe pentru echipamente.

 4. Masuri minime obligatorii pentru limitatrea si transmiterea infectiilor asociate asistentei medicale

 5. Procedurile de curatenie si dezinfectie in blocul alimentar.

 6. Colectarea selectiva a deseurilor.

 

Documente: