telefon programări
programări, Marți-Vineri, orele 9-16:
0729.167.201
Spitalul Dezna » Anunturi » Anunt Nr. 365 / 08.11.2023

Anunt Nr. 365 / 08.11.2023

Miercuri, 15 Noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si Ordinul 1470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor prind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar  ,  Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan” Dezna organizează:

CONCURS

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, vacante, de execuție, de

 • 1 post- Muncitor calificat IV, bucatar,  Bloc alimentar, functie contractuala, norma intreaga, perioada nedeterminata;

  Cerinte si conditii de participare:

  • studii medii/generale

  • diploma de calificare bucatar

 

 • 1 post – Muncitor calificat IV, Lenjereasa, Compartiment administrativ (Spalatorie), norma intreaga, perioada nedeterminata;

  Cerinte si conditii de participare: 

  • studii medii/generale
  • diploma de calificare croitorie

 

 • 1 post – Referent de specialitate III, Compartiment securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgente, norma intreaga, perioada nedeterminata;

  Cerinte si conditii de participare: 
  • studii superioare;
  • diploma de licenta;
  • certificat de absolvire a unui curs de calificare in domeniul  securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 80 de ore;
  • certificat de calificare a unui curs in domeniul PSI;
  • vechime 6 luni in specialitate.

 

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).  

 

   Concursul constă în 3 etape succesive și se va organiza conform calendarului următor: 

 • Selecția dosarelor –  Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarele de concurs este  28.11.2023, ora 14.00.

 • Proba scrisă în data de 07.12.2023, ora 10.00.

 •  Proba interviu în data de 12.12.2023, ora 10.00. 

Probele se susțin în limba română. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv, de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului.

Calendarul de concurs este estimativ și pot surveni modificări în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs. Modificarile vor fi  aduse la cunoștința candidaților în timp util.

Sunt declaraţi admişi pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă și minimum 50 de puncte la proba interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă și proba interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precendentă.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente prevazute la art. 35 din HG 1336/2022:

a)formular de înscriere la concurs,conform modelului prevăzut la anexa nr.2,  din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care săateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun European;

j) chitanță care atestă achitarea taxei de participare la concurs în cuantum de 250,00.

k) aviz psihologic.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, telefon : 0757/081.044, între orele 10.00 - 12.00, pe adresa de e-mail:  si pe site-ul institutiei  www.spitaluldezna.ro.

Concursul se desfășoară dupa urmatorul calendar:

Nr.

Crt.

EXPLICAȚII

DATA

1.

PUBLICAREA ANUNȚULUI

15.11.2023

2.

TERMEN LIMITĂ PRELUARE DOSARE

28.11.2023, ora 14:00

3.

SELECȚIE DOSARE

29.11.2023, ora  10:00

4.

AFIȘARE REZULTATE SELECȚIE DOSARE

29.11.2023, ora 13:00

5.

TERMEN CONTESTAȚIE SELECȚIE DOSARE

04.11.2023, ora 15:00

6. 

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE

05.11.2023, ora 11:00

7. 

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII SELECȚIE DOSARE

05.11.2023, ora 13:00

8.

PROBA SCRISĂ

07.12.2023, ora 10:00

9.

AFIȘAREA REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ

07.12.2023, ora 13:00

10.

TERMEN CONTESTAȚII LA PROBA SCRISĂ

08.12.2023, ora 13:00

11.

SOLUȚIONARE CONTESTAȚIILOR LA PROBA SCRISĂ

11.12.2023, ora 11:00

12.

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII

11.12.2023, ora 13:00

13. 

SUSȚINEREA INTERVIULUI

12.12.2023, ora 10:00

14.

AFIȘARE REZULTATE INTERVIU

12.12.2023, ora 13:00

15.

TERMEN DEPUNERE CONTESTAȚII INTERVIU

13.12.2023, ora 13:00

16.

SOLUȚIONARE CONTESTAȚII INTERVIU

14.12.2023, ora 11:00

17.

AFIȘARE REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

14.12.2023, ora 13:00

18. 

REZULTATE FINALE

14.12.2023, ora 14.00
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR  VACANTE DE  

MUNCITOR CALIFICAT IV- LENJEREASATEMATICA 

 

1. Precautiunile standard. Supravegherea expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice . 

2. Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia în unităţile sanitare 

3. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale: definitii, transportul deşeurilor medicale, codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale, instruirea şi formarea personalului. 

4. Norme tehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale – Anexa I si Anexa II .

 

 BIBLIOGRAFIE 

 

1.ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

Anexa 3 – Atributiile persoanei expuse accidental la produse biologice, 

Anexa 4.-Masuri minime obligatorii pentru limitatrea si transmiterea infectiilor associate asistentei medicale

 2. ORDIN Nr. 1761din 3 septembrie 2021 cu modificarile si completarile ulterioare – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private,  evaluarea  eficacitatii  procedurilor  de curăţenie şi dezinfecţie,efectuate in cadrul acestora, procedurile  recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, precum  si metodele de evaluare  a derulării  procesului de sterilizare  si controlul eficientei acestuia – capitolul II, III 

3.ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităti medicale (Anexa 1: capitolele II, V, VI articolul 13,14, capitolul XI) 

4.ORDIN nr1025 din 7 decembrie 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale, Anexa 1 si Anexa 2.

5.Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a sanatatii si securitatii in munca.
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE  MUNCITOR CALIFICAT  IV, BUCATAR

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. Hotărârea Nr. 924/2005 privind aprobarae Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 

•Reguli generale pentru igienă produselor alimentare.

 1. Ordinul 1761/2021 pentru aprobarae Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

        • Norme tehnice privind curățarea, dezinfecția în unitățile sanitare. 

 1. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de

 supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

            Anexa 3 – Atributiile persoanei expuse accidental la produse biologice, 

 Anexa 4.-Masuri minime obligatorii pentru limitatrea si transmiterea infectiilor associate    asistentei medicale

 1. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităti medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităti medicale (Anexa 1: capitolele II, V, VI articolul 13,14, capitolul XI).

 2. Notiuni fundamentale de igiena – Manual pentru lucratorii din dectorul alimentar – Editia – Dr. Nicolae poll, Dr. Adriana Serban – Editura coresi Bucuresti.

 

TEMATICA

 1. Pregătirea serviciilor : activitatea de curățenie și întreținere; 

 2. Servirea pacientilor :  comportamentul și gestica profesională; reguli și tehnici privind efectuarea serviciilor;

 3. Notiuni fundamentale de igiena ;

 4. Reguli generale pentru igiena produselor alimentare: Igiena personalului; Prevederi aplicabile produselor alimentare; Deșeuri alimentare; Cerințe pentru echipamente.

 5. Masuri minime obligatorii pentru limitatrea si transmiterea infectiilor asociate asistentei medicale.

 6. Procedurile de curatenie si dezinfectie in blocul alimentar.

 7. Colectarea selectiva a deseurilor.

 8. Cunoașterea întregului proces tehnologic de obținere a preparatelor culinare. 

 9. Prepararea alimentelor: prelucrarea termica, fierberea, prajirea, inabusirea, coacerea, congelarea 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE  REFERENT DE SPECIALITATE III, COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTE

 

BIBLIOGRAFIE

 

 1. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu modificarile si completarile ulterioare;

 3. HOTARARE GUVERN nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, modificata;

 4. HOTARARE GUVERN  nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, republicata;

 5. HOTARARE GUVERN nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 6. HOTARARE GUVERN nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

 7. HOTARARE GUVERN nr. 243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.

 8. LEGE nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, rerepublicata;

 9. Lege nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata;

 10. LEGE nr. 53/2003, Codul Muncii, republicata.

 

TEMATICA

 1. LEGISLATIE  SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA conform legii nr. 319 din 2006 

–  Cap. II   Domeniu de aplicare

–  Cap III.  Obligațiile  ale angajatorilor

–  Cap IV.  Obligațiile  ale lucrătorilor

–  Cap. V.   Supravegherea sănătăţii

–  Cap. VI. Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor

 1. Conform Hotararii de Guvern 1425 din 2006 actualizată:

– Cap. II   Autorizare și funcționare din punct de vedere al securitatii și sănătății în munca

– Cap III.  Sectiunea 2- Organizarea activităților de prevenire

– Cap. V.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

– Cap. VII. Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale

 1. Obligatiile angajatilor conform HG. 971/2006;

 2. Obligatiile angajatilor conform HG. 1048/2006;

 3. Dispoziții generale, Obligații generale conform Hotararii de Guvern 1091 din 2006

Documente: